راهنمای هنرآموز ارزیابی و بازاریابی فرش

کد کتاب: 
212936
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه735.42 کیلوبایت
PDF icon بخش اول836.44 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم810.01 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم653.28 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم669.07 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: