عناوین کتاب های درسی آموزش ابتدایی سال تحصیلی 97-96

پایه اول

آموزش قرآن : 4/1 ریاضی : 2
علوم تجربی : 4 فارسی : 1
فارسی آموز (1) خواندن-ویژه نظام آموزش بین المللی جمهوری اسلامی ایران : 702 فارسی آموز(1) نوشتن-ویژه نظام آموزش بین المللی جمهوری اسلامی ایران : 701
نگارش فارسی : 1/1

پایه دوم

آموزش قرآن : 8/1 ریاضی : 6
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی ویژه اهل سنت) : 26 علوم تجربی : 7
فارسی : 5 نگارش فارسی : 5/1
هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) : 8 هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی : 30

پایه سوم

آموزش قرآن : 12/1 ریاضی : 10
ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت) : 27 علوم تجربی : 11
فارسی : 9 مطالعات اجتماعی : 13
نگارش فارسی : 9/1 هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) : 12
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) : 31

پایه چهارم

آموزش قرآن : 17/1 ریاضی : 15
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) : 28 علوم تجربی : 16
فارسی : 14 فارسی آموز (2) نوشتن-ویژه نظام آموزش بین المللی جمهوری اسلامی ایران : 703
فارسی آموز(2)خواندن-ویژه نظام آموزش بین المللی جمهوری اسلامی ایران : 704 مطالعات اجتماعی : 18
نگارش فارسی : 14/1 هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) : 17
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) : 32

پایه پنجم

آموزش قرآن : 23/1 ریاضی : 21
ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) : 29 علوم تجربی : 22
فارسی : 20 مطالعات اجتماعی : 24
نگارش فارسی : 20/1 هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) : 23
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) : 33

پایه ششم

آموزش قرآن : 34/4 تفکر و پژوهش : 34/8
ریاضی : 34/6 ضمیمه ی هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) : 34/7
علوم تجربی : 34/2 فارسی : 34
مطالعات اجتماعی : 34/5 نگارش فارسی : 34/1
هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) : 34/3 هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) : 34/9
کار و فناوری : 34/10