عناوین کتاب های درسی آموزش ابتدایی سال تحصیلی 98-97

پایه اول

آموزش قرآن : 4/1 ریاضی : 2
علوم تجربی : 4 فارسی : 1
نگارش فارسی : 1/1

پایه دوم

آموزش قرآن : 8-1 ریاضی : 6
ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)(ویژه ی اهل سنّت) : 26 علوم تجربی : 7
فارسی : 5 نگارش فارسی : 5/1
هدیه های آسمان : 8 هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) : 30

پایه سوم

آموزش قرآن : 12/1 ریاضی : 10
ضمیمه هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) : 27 علوم تجربی : 11
فارسی : 9 مطالعات اجتماعی : 13
نگارش فارسی : 9/1 هدیه های آسمان : 12
هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) : 31

پایه چهارم

آموزش قرآن : 17/1 راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه (بوم) : 110350
ریاضی : 15 ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)-ویژه ی اهل سنّت : 28
علوم تجربی : 16 فارسی : 14
مطالعات اجتماعی : 18 نگارش فارسی : 14/1
هدیه های آسمان : 17 هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) : 32

پایه پنجم

آموزش قرآن : 23/1 راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه (بوم) : 110350
ریاضی : 21 ضمیمه کتاب هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) : 29
علوم تجربی : 22 فارسی : 20
مطالعات اجتماعی : 24 نگارش فارسی : 20/1
هدیه های آسمان : 23 هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) : 33

پایه ششم

هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) : 34/9 آموزش قرآن : 34/4
تفکر و پژوهش : 34/8 راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه (بوم) : 110350
ریاضی : 34/6 ضمیمه هدیه های آسمان : 34/7
علوم تجربی : 34/2 فارسی : 34
مطالعات اجتماعی : 34/5 نگارش فارسی : 34/1
هدیه های آسمان : 34/3 کار و فناوری : 34/10