تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 زبان آموزی جمله سازی و نگارش ششم 26041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییابتدایی
2 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 512191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهم
3 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 511191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهم
4 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 510191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهم
5 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کویید 19 وضعیت قرمز 13990004 راهنمای تدریسبرنامه درسی
6 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 59191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره متوسط پیش حرفه ایپایه نهم
7 راهنمای معلم دین و زندگی (3) 112378 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
8 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 212191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهم
9 راهنمای معلم ریاضی استثنایی 58742 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هشتم
10 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 58191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
11 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 57191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
12 راهنمای معلم فلسفه (1) 111383 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
13 راهنمای معلم دین و زندگی (1) 110378 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
14 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 53-5 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
15 راهنمای تدریس شیمی (3) 112372 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
16 راهنمای تدریس ریاضی (هفتم) (استثنایی) 57742 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکتاب ویژه معلمدوره اول متوسطه پیش حرفه ای
17 فارسی (با کم توانی ذهنی) - ششم 56031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
18 استاندارد بسته های تربیت و یادگیری 13990010 راهنمای تدریسبرنامه درسی
19 راهنمای تدریس پیام های آسمان (نهم) 9711 دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
20 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) 112245 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم

صفحات