تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 فلزکاری عمومی درکشاورزی (1) 310245 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
2 فلزکاری عمومی درکشاورزی (1) 210244 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
3 نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران 310200 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
4 کنترل آفات و امراض 310199 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاايجاد و نگهداری فضای سبزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد نهال و جنگل كاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت غلات و حبوباتپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت گياهان علوفه ای و غده ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاكشت گياهان دارويي و زعفرانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درخت و درختچه زينتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش قارچ خوراكيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های هسته دارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گیاهان جاليزی و سبزیپایه دهم
5 مبانی و اصول نقشه کشی 310196 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
6 سیستم سوخت رسانی و جرقه خودروهای سواری 310195 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمير موتور خودروپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمیر موتور و برق خودروپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکخدمات فني خودروپایه دهم
7 جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (SMAW) - E3 310191 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
8 جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (SMAW) - E2 310190 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
9 عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری 310176 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارتی و برودتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
10 نصب و راه اندازی آب گرم کن دیواری 310175 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارتی و برودتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
11 ساخت ترانسفورماتور 310173 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقماشین های الکتریکیپایه دهم
12 سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز 310172 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقماشین های الکتریکیپایه دهم
13 فلزکاری جلد دوم 310169 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختمانکارهای فلزی ساختمانپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمیر و نصب ماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکساخت مصنوعات فلزیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکقالب سازی فلزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمدلسازیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمكانيك صنايعپایه دهم
14 فلزکاری و ماشینکاری 310167 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
15 اتوکد و نقشه های ساختمانی 310163 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختمانتزیینات داخلی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختماننقشه کشی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمعماری داخلیپایه دهم
16 رسم فنی ساختمان 310162 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختمانتزیینات داخلی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختماننقشه کشی ساختمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمعماری داخلیپایه دهم
17 راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز جلد دوم 310157 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه یازدهم
18 راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز جلد اول 310156 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه دهم
19 الکترونیک پایه 310155 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقاتوماسيون صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقالكترونيك صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير دستگاههای پزشكیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرابزار دقيقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرتلفن های روميزی و همراهپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دهم
20 مدارهای پایه در الکترونیک 310154 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقاتوماسيون صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقالكترونيك صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير دستگاههای پزشكیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرابزار دقيقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرتلفن های روميزی و همراهپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دهم

صفحات