تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 ریاضی - سوم 305 دوره آموزش ابتداییپایه سوم
2 هنرآفرینی در خانه 311247 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتبهداشت و سلامتمدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهپایه یازدهم
3 تولید فراورده های غذایی در خانه 310246 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتبهداشت و سلامتمدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهپایه دهم
4 خودآموز درس آسمان در شب ویژه کلاس های چند پایه 431 راهنمای تدریسبرنامه درسی
5 راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت 7891 راهنمای تدریسدوره اول آموزش متوسطه
6 راهنمای تدریس کلاس های چند پایه 4901 راهنمای تدریسبرنامه درسی
7 راهنمای هنرآموز - کاربرد فناوری های نوین 211757 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه یازدهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه یازدهم
8 راهنمای معلم تربیت بدنی 110367 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه دهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظری
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه دهم
9 هنر هویه کاری بر روی پارچه (جلد دوم) - استثنایی 511381 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
10 پته دوزی (جلد سوم) - استثنایی 512371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
11 حجم سازی (جلد سوم) - استثنایی 512361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
12 سرمه دوزی (جلد سوم) - استثنایی 512351 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
13 توربافی (جلد سوم) - استثنایی 512341 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
14 هنر کار با چرم (جلد سوم) - استثنایی 512331 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
15 گل چینی (جلد سوم) - استثنایی 512321 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
16 پارچه دوخت های تزئینی (جلد سوم) - استثنایی 511311 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
17 آموزش هنر (جلد سوم) - استثنایی 512081 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
18 کاربرد ریاضی در خیاطی - استثنایی 511391 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
19 پته دوزی (جلد دوم) - استثنایی 511371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
20 حجم سازی (قالب های گچی) - (جلد دوم) - استثنایی 511361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی

صفحات