تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 فارسی آموز 4 - نوشتن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 721 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
2 فارسی آموز 4 - خواندن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 722 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
3 ادبیات فارسی 511031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس عمومی
4 تعلیمات دینی (کم توان ذهنی - کم بینا) - سوم 33021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه سوم
5 برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19 13990006 راهنمای تدریسبرنامه درسی
6 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990005 راهنمای تدریسبرنامه درسی
7 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز 13990004 راهنمای تدریسبرنامه درسی
8 برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990003 راهنمای تدریسبرنامه درسی
9 برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز 13990002 راهنمای تدریسبرنامه درسی
10 برنامه درسی دوره ابتدایی در شرایط ویروس کووید 19 13990001 راهنمای تدریسبرنامه درسی
11 آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - چهارم 54011 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه چهارم
12 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - سوم 53061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه سوم
13 نگارش فارسی (کم بینا) - ششم 16041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناششم
14 فارسی (کم بینا) - ششم 16031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناششم
15 نگارش فارسی (کم بینا) - پنجم 15041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناپنجم
16 فارسی (کم بینا) - پنجم 15031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناپنجم
17 نگارش فارسی (کم بینا) - چهارم 14041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناچهارم
18 فارسی (کم بینا) - چهارم 14031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناچهارم
19 هدیه های آسمان 14021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناچهارم
20 علوم تجربی و بهداشت - استثنایی 11061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهم
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهم
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس عمومی

صفحات