تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 فلزکاری 210536 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دهم
2 فهرست وارسی صلاحیت های هنرآموزی (فنی و حرفه ای) 1111151 راهنمای تدریسبرنامه درسی
3 راهنمای هنرآموز شیمی 210766 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک
4 عربی زبان قرآن (1) 110390 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
5 هویت اجتماعی 112220 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
6 جامعه شناسی (1) 110220 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
7 کار و فناوری (کم بینا) 16171 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
8 علوم تجربی (کم بینا) - ششم 16061 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
9 نگارش فارسی (کم بینا) - چهارم 14041 کتاب های درسی استثناییکم بیناچهارم
10 فارسی (کم بینا) - چهارم 14031 کتاب های درسی استثناییکم بیناچهارم
11 علوم تجربی (کم بینا) - سوم 13061 کتاب های درسی استثناییکم بیناسوم
12 هدیه های آسمان (کم بینا) - دوم 12021 کتاب های درسی استثناییکم بینادوم
13 علوم تجربی (سوم) 306 دوره آموزش ابتداییپایه سوم
14 پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن 211841 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه یازدهم
15 فارسی (راهنمای معلم) 52721 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
16 سوادآموزی زمینه سازی برای خواندن (با کم توانی ذهنی) - آمادگی تکمیلی 50031 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیپیش دبستانآمادگی مقدماتی
17 زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی 50042 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیپیش دبستانآمادگی مقدماتی
18 تحلیل فرهنگی 112223 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
19 دانش فنی تخصصی - تربیت کودک 212311 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه دوازدهم
20 تاریخ (3) - ایران در دوره اسلامی 112233 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم

صفحات