تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 راهنمای هنر آموز حفاری و نمونه برداری اکتشافی 210926
2 راهنمای معلم چله کشی و بافت انواع گلیم 210936
3 راهنمای هنر آموز تصویر سازی و تایپوگرافی 210946
4 راهنمای معلم هنر 110370
5 راهنمای معلم فارسی 74/2
6 راهنمای معلم ریاضی (1) 110364
7 راهنمای معلم تفکر و سبک زندگی 81/3
8 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 53/5
9 مطالعات اجتماعی 86/1
10 علوم و فنون ادبی (1) 110374
11 علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان 134-1
12 هنر در خانه (جلد 3) 613/10
13 هنر در خانه (جلد 1) 613/8
14 مدیریت خانواده جلد (2) 613/7
15 مدیریت خانواده جلد (1) 613/6
16 اتصال ماشین های یدک کش 310201
17 نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران 310200
18 کنترل آفات و امراض 310199
19 لوله کاری و اتصالات سیم و کابل 310198
20 مبانی و اصول نقشه کشی 310196

صفحات