تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه 210929 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
2 راهنمای هنرآموز طراحی فضا و صحنه در پویانمایی 211965 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
3 راهنمای هنرآموز جوشکاری لوله و بازرسی کیفی 211866 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
4 راهنمای هنرآموز جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین 211867 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
5 راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ افست 211886 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
6 راهنمای هنرآموز اجرای کارهای پس از چاپ 211885 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
7 راهنمای معلم علوم و فنون ادبی (2) 111374 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
8 راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت 211856 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
9 راهنمای هنرآموز دریانوردی 211877 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
10 راهنمای هنرآموز جوشکاری برق و گاز 211906 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
11 راهنمای هنرآموز ساخت تجهیزات مکاترونیکی 211895 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
12 راهنمای هنرآموز گویندگی ، اجرا و بازیگری 211930 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
13 راهنمای معلم حسابان 1 111381 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
14 راهنمای معلم نگارش2 111371 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
15 راهنمای معلم منطق 110379 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
16 راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی 211881 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
17 راهنمای معلم فیزیک 2 111375 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
18 راهنمای هنر آموز تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان 211901 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
19 راهنمای هنرآموز رنگرزی 211790 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
20 راهنمای هنرآموز عملیات مقدمات بافندگی و طراحی پارچه 211789 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد

صفحات