جستجوی کتاب در پایگاه کتاب های درسی

کد کتاب فایل کتاب

تفکر و سواد رسانه ای
110225
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه777.82 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.51 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.69 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.44 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.92 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.27 مگابایت
PDF icon بخش هفتم557.06 کیلوبایت

ضمیمهحجم
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای7.27 مگابایت

هنر
110222
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه4.46 مگابایت
PDF icon بخش اول5.56 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.77 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon هنر13.53 مگابایت

کارگاه کارآفرینی و تولید
110224
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه599.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم674.6 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.33 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.09 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید3.83 مگابایت

دین و زندگی (1)
110204
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه677.91 کیلوبایت
PDF icon بخش اول11.03 مگابایت
PDF icon بخش دوم9.45 مگابایت
PDF icon بخش سوم7.34 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon دین و زندگی (1)26.87 مگابایت

فیزیک (1)
110214
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه621.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.65 مگابایت
PDF icon بخش دوم3 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.2 مگابایت
PDF icon بخش پنجم510.17 کیلوبایت

ضمیمهحجم
PDF icon فیزیک (1)10.25 مگابایت

صفحات