نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
اتصال ماشین های یدک کش 310201
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیماشينهاي كشاورزيتعمير ماشينهای كشاورزیتعمير انتقال نيرو و هيدروليك تراكتور
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیماشينهاي كشاورزيتعمير ماشينهای كشاورزیتعمير ماشينهای ثابت كشاورزی
اتوکد و نقشه های ساختمانی 310163
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه عمرانمعماریتزئينات داخلی ساختمان
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه عمرانمعماریمعماری داخلی
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه عمرانمعمارینقشه كشی ساختمان
اجرای راه پله 310103
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه عمرانساختمانكارهای عمومی ساختمان
اجزاء ماشین 488/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیک
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکساخت و تولیدپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزی
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک خودرو
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکنقشه کشی عمومی
احکام (1) (ویژه دختران) 110232
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظری
احکام (1) (ویژه پسران) 110226
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
اخلاق اسلامی (1) 110235
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
ادبیات فارسی (3) 249/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریهنر
ادبیات فارسی (3) 249/2
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) 283/4
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپیش دانشگاهی
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپیش دانشگاهی
ارایه مطالب Power Point 2007 310186
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتهنر
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
ارتباط مؤثر 210209
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتکودکیاریپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتحمل و نقل
استاتیک و دینامیک مقدماتی 463/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم
استان شناسی آذربایجان شرقی (اجرای آزمایشی) 237/2
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی آذربایجان غربی (اجرای آزمایشی) 237/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی اردبیل (اجرای آزمایشی) 237/4
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی اصفهان (اجرای آزمایشی) 236/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی البرز (اجرای آزمایشی) 237/20
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی ایلام (اجرای آزمایشی) 237/14
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها
استان شناسی بوشهر 237/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهجغرافيای استان ها

صفحات