کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی-کم بینا 96-97

پایه اول قسمت اول

ریاضی(جلد1) : 50/12 علوم(جلد1) : 50/15
فارسی(فعالیت های خوانداری) : 50/18 فارسی(فعالیت های نوشتاری جلد 1) : 50/9

پایه اول قسمت دوم

ریاضی( جلد 2) : 50/13 علوم(جلد2) : 50/16
فارسی( نوشتاری جلد 2) : 50/10

پایه اول قسمت سوم

ریاضی(جلد3) : 50/14 علوم(جلد3) : 50/17
فارسی(فعالیت های نوشتاری جلد 3) : 50/11

پایه دوم

آموزش قرآن : 50/26 تعلیمات دینی : 50/25
ریاضی : 50/23 علوم : 50/24
فارسی(فعالیت های خوانداری) : 50/22 فارسی(فعالیت های نوشتاری) : 50/21

پایه سوم

آموزش قرآن : 50/35 تعلیمات دینی : 50/34
ریاضی : 50/31 علوم : 50/30
فارسی (فعالیت های خوانداری) : 50/29(ب) فارسی (فعالیت های نوشتاری) : 50/29(الف)
مطالعات اجتماعی : 50/36

پایه چهارم

آموزش قرآن : 50/44 تعلیمات دینی : 50/43
ریاضی : 50/40 علوم تجربی : 50/41
فارسی (فعالیت های خوانداری) : 50/39 فارسی (فعالیت های نوشتاری) : 50/42
مطالعات اجتماعی : 50/45

پایه پنجم

آموزش قرآن : 50/62 تعلیمات دینی : 50/61
ریاضی : 50/58 علوم تجربی : 50/59
فارسی : 50/57 مطالعات اجتماعی : 50/63

پایه ششم

آموزش قرآن : 50/71 تعلیمات دینی و اخلاق : 50/70
ریاضی : 50/68 علوم تجربی : 50/69
فارسی : 50/66 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی : 50/72