دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی ریاضی فیزیک سال تحصیلی 97-96

پایه دهم

آزمایشگاه علوم تجربی (1) : 110217 آمادگی دفاعی : 110215
انگلیسی (1) : 110230 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی : 110228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جغرافیای ایران : 110218
دین و زندگی(1) : 110204 ریاضی (1) : 110211
شیمی (1) : 110210 عربی، زبان قرآن (1) : 110206
فارسی (1) : 110201 فیزیک (1) : 110209
نگارش (1) : 110202 هندسه (1) : 110213
هنر : 110222 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار انگلیسی (1) : 110231

پایه یازدهم

آزمایشگاه علوم تجربی(2) : 111217 آمار و احتمال : 111215
انسان و محیط زیست : 111268 تاریخ معاصر ایران : 111220
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 حسابان1 : 111214
دین و زندگی(2) : 111204 زبان انگلیسی (2) : 111230
زمین شناسی : 111237 شیمی(2) : 111210
ضمیمه دین و زندگی(2) : 111239 عربی، زبان قرآن(2) : 111206
فارسی(2) : 111201 فیزیک(2) : 111209
نگارش (2) : 111202 هندسه(2) : 111213
هنر : 110222 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار انگلیسی(2) : 111231

پیش دانشگاهی

آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/3 انگلیسی (1) و (2) : 284/1
بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) : 285/3 حساب دیفرانسیل و انتگرال : 295/1
ریاضیات گسسته : 296/1 زبان و ادبیات فارسی (عمومی) : 283/1
شیمی : 289/1 فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/4
فیزیک : 293/2 معارف اسلامی (دین و زندگی) : 285/1
هندسه تحلیلی و جبر خطی : 294/1

عناوین کتاب های درسی علوم تجربی سال تحصیلی 97-96

پایه دهم

آزمایشگاه علوم تجربی (1) : 110217 آمادگی دفاعی : 110215
انگلیسی (1) : 110230 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی : 110228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جغرافیای ایران : 110218
دین و زندگی(1) : 110204 ریاضی (1) : 110211
زیست شناسی (1) : 110216 شیمی (1) : 110210
عربی، زبان قرآن (1) : 110206 فارسی (1) : 110201
فیزیک (1) : 110214 نگارش (1) : 110202
هنر : 110222 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار انگلیسی (1) : 110231

پایه یازدهم

آزمایشگاه علوم تجربی(2) : 111217 انسان و محیط زیست : 111268
تاریخ معاصر ایران : 111220 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
دین و زندگی(2) : 111204 ریاضی2 : 111211
زبان انگلیسی (2) : 111230 زمین شناسی : 111237
زیست شناسی(2) : 111216 شیمی(2) : 111210
ضمیمه دین و زندگی(2) : 111239 عربی، زبان قرآن(2) : 111206
فارسی(2) : 111201 فیزیک (2) : 111244
نگارش (2) : 111202 هنر : 110222
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی(2) : 111231

پیش دانشگاهی

آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/3 انگلیسی (1) و (2) : 284/1
بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) : 285/3 ریاضی عمومی (1) و (2) : 292/1
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) : 283/1 زیست شناسی : 290/2
شیمی : 289/1 علوم زمین : 291/1
فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/4 فیزیک-پیش دانشگاهی : 288/1
معارف اسلامی (دین و زندگی) : 285/1

عناوین کتاب های درسی علوم انسانی سال تحصیلی 97-96

پایه دهم

آمادگی دفاعی : 110215 انگلیسی (1) : 110230
تاریخ (1) ایران و جهان باستان : 110219 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی : 110228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جامعه شناسی (1) : 110220
جغرافیای ایران : 110218 دین و زندگی(1) رشته ادبیات و علوم انسانی : 110205
ریاضی و آمار (1) : 110212 عربی، زبان قرآن (1) : 110207
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 فارسی (1) : 110201
منطق : 110223 نگارش (1) : 110202
هنر : 110222 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار انگلیسی (1) : 110231

پایه یازدهم

انسان و محیط زیست : 111268 تاریخ(2)-از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه : 111219
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جامعه شناسی (2) : 111222
جغرافیا(2) : 111218 دین و زندگی(2) : 111205
روان شناسی : 111224 ریاضی و آمار(2) : 111212
زبان انگلیسی (2) : 111230 ضمیمه دین و زندگی(2) : 111239
عربی، زبان قرآن(2) : 111207 علوم وفنون ادبی(2) : 111203
فارسی(2) : 111201 فلسفه : 111226
نگارش (2) : 111202 هنر : 110222
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی(2) : 111231

پیش دانشگاهی

آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/3 ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) : 283/4
انگلیسی (1) و (2) : 284/1 بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) : 285/3
تاریخ شناسی : 302/1 جغرافیا : 297/2
ریاضی پایه : 292/2 زبان و ادبیات فارسی (عمومی) : 283/1
عربی : 316/1 علوم اجتماعی : 300/1
فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/4 فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) : 317/1
معارف اسلامی (دین و زندگی) : 285/1

عناوین کتاب های درسی معارف اسلامی سال تحصیلی 97-96

پایه دهم

آمادگی دفاعی : 110215 احکام (1) (ویژه دختران) : 110232
احکام (1) ویژه پسران-رشته علوم و معارف اسلامی-پایه دهم : 110226 اخلاق اسلامی (1) : 110235
اصول عقاید (1) : 110227 انگلیسی (1) : 110230
تاریخ اسلام (1) : 110233 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
جامعه شناسی (1) : 110220 جغرافیای ایران : 110218
ریاضی و آمار (1) : 110212 عربی، زبان قرآن (1) : 110208
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 علوم و معارف قرآنی : 110234
فارسی (1) : 110201 منطق : 110223
نگارش (1) : 110202 هنر : 110222
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی (1) : 110231

پایه یازدهم

احکام (2) : 111227 اخلاق اسلامی (2) : 111235
اصول عقاید(2) : 111232 اقتصاد : 111221
انسان و محیط زیست : 111268 تحلیل فرهنگی : 111223
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 روان شناسی : 111224
ریاضی و آمار(2) : 111212 زبان انگلیسی (2) : 111230
ضمیمه دین و زندگی(2) : 111239 عربی، زبان قرآن (2) : 111208
علوم و معارف قرآنی(2) : 111234 علوم وفنون ادبی(2) : 111203
فارسی(2) : 111201 فلسفه : 111226
نگارش (2) : 111202 هنر : 110222
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی(2) : 111231

پیش دانشگاهی

آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/3 ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) : 283/4
انگلیسی (1) و (2) : 284/1 بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) : 285/3
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) : 283/1 فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی : 318/4
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) : 317/1 معارف اسلامی (دین و زندگی) : 285/1