دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی معارف اسلامی سال تحصیلی 99-98

پایه دهم

آمادگی دفاعی(دهم) : 110215 احکام 1(دختران) : 110232
احکام 1(پسران) : 110226 اخلاق اسلامی(1) : 110235
اصول عقاید (1) : 110227 انگلیسی (1) : 110230
تاریخ اسلام (1) : 110233 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
جامعه شناسی(1) : 110220 جغرافیای ایران : 110218
ریاضی و آمار(1) : 110212 ضمیمه دین و زندگی(1)اهل سنت : 110238
عربی، زبان قرآن(1) : 110208 علوم و فنون ادبی(1) : 110203
علوم و معارف قرآنی(1) : 110234 فارسی(1) : 110201
منطق : 110223 نگارش(1) : 110202
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی1 : 110231

پایه یازدهم

فلسفه : 111226 احکام (2) : 111227
اخلاق اسلامی(2) : 111235 اصول عقاید(2) : 111232
اقتصاد : 110221 انسان و محیط زیست : 111268
انگلیسی(2) : 111230 تاریخ اسلام (2) : 111233
تحلیل فرهنگی : 112223 روان شناسی : 111224
ریاضی و آمار 2 : 111212 علوم و فنون ادبی(2) : 111203
علوم و معارف قرآنی (2) : 111234 علوم و معارف قرآنی(2) : 111208
فارسی(2) : 111201 نگارش2 : 111202
کتاب کارانگلیسی(2) : 111231

پایه دوازدهم

اخلاق اسلامی(3) : 112235 اصول عقاید(3) : 112227
انگلیسی(3) : 112230 تاریخ(3)-ایران در دوره اسلامی : 112233
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران(اجرای آزمایشی) : 112242 روش استنباط احکام (احکام 3) : 112232
ریاضی و آمار(3) : 112212 سلامت و بهداشت : 112268
عربی، زبان قرآن3(معارف اسلامی) : 112208 علوم و فنون ادبی(3) : 112203
علوم و معارف قرآنی(3) : 112234 فارسی(3) : 112201
فلسفه(2) : 112226 مدیریت خانواده و سبک زندگی(دختران) : 112240
مدیریت خانواده و سبک زندگی(پسران)-اجرای آزمایشی : 112241 نگارش(3) : 1122020
کتاب کار انگلیسی3 : 112231