دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی معارف اسلامی سال تحصیلی 1400-1399

پایه دهم

نگارش (1) : 110202 علوم و فنون ادبی (1) : 110203
عربی، زبان قرآن (1) : 110208 ریاضی و آمار (1) : 110212
آمادگی دفاعی : 110215 جغرافیای ایران : 110218
جامعه شناسی (1) : 110220 اقتصاد : 110221
هنر : 110222 منطق : 110223
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
احکام 1 (پسران) : 110226 اصول و عقاید (1) : 110227
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1) ـ ویژه اقلیت های دینی : 110228 انگلیسی (1) : 110230
کتاب کار انگلیسی (1) : 110231 احکام 1 (دختران) : 110232
تاریخ اسلام (1) : 110233 علوم و معارف قرآنی (1) : 110234
اخلاق اسلامی (1) : 110235 فارسی آموز 4 - نوشتن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) : 721
فارسی آموز 4 - خواندن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) : 722

پایه یازدهم

هنر : 110222 فارسی (2) : 111201
نگارش (2) : 111202 علوم و فنون ادبی (2) : 111203
عربی، زبان قرآن (2) : 111208 ریاضی و آمار (2) : 111212
روان شناسی : 111224 فلسفه (1) : 111226
احکام (2) : 111227 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (2) ـ ویژه اقلیت های دینی : 111228
انگلیسی (2) : 111230 کتاب کار انگلیسی (2) : 111231
اصول و عقاید (2) : 111232 تاریخ اسلام (2) : 111233
علوم و معارف قرآنی (2) : 111234 اخلاق اسلامی (2) : 111235
انسان و محیط زیست : 111268

پایه دوازدهم

فارسی (3) : 112201 نگارش (3) : 112202
علوم و فنون ادبی (3) : 112203 عربی، زبان قرآن (3) : 112208
ریاضی و آمار (3) : 112212 تحلیل فرهنگی : 112223
فلسفه (2) : 112226 اصول عقاید (3) : 112227
انگلیسی (3) : 112230 کتاب کار انگلیسی (3) : 112231
روش استنباط احکام (احکام 3) : 112232 تاریخ (3) - ایران در دوره اسلامی : 112233
علوم و معارف قرآنی (3) : 112234 اخلاق اسلامی (3) : 112235
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) : 112240 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) : 112241
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران (اجرای آزمایشی) : 112242 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) : 112245
سلامت و بهداشت : 112268 راهنمای معلم فلسفه (2) : 112383