دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی علوم انسانی سال تحصیلی 99-98

پایه دهم

آمادگی دفاعی(دهم) : 110215 اقتصاد : 110221
انگلیسی (1) : 110230 تاریخ 1( ایران و جهان باستان) : 110219
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1)-بخش مشترک-ویژه اقلیت های دینی : 110228 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
جامعه شناسی(1) : 110220 جغرافیای ایران : 110218
دین و زندگی (1) : 110205 ریاضی و آمار(1) : 110212
ضمیمه دین و زندگی(1)اهل سنت : 110238 عربی،زبان قرآن(1) : 110207
علوم و فنون ادبی(1) : 110203 فارسی(1) : 110201
منطق : 110223 نگارش(1) : 110202
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار انگلیسی1 : 110231

پایه یازدهم

فلسفه : 111226 انسان و محیط زیست : 111268
انگلیسی(2) : 111230 تاریخ(2) : 111219
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق( 2)-ویژه اقلیت های دینی : 111228 جامعه شناسی(2) : 111222
جغرافیا(2)-جغرافیای ناحیه ای : 111218 دین و زندگی (2) : 111205
روان شناسی : 111224 ریاضی و آمار 2 : 111212
ضمیمه دین و زندگی(2)-ویژه اهل سنت : 111238 عربی ، زبان قرآن(2) : 111207
علوم و فنون ادبی(2) : 111203 فارسی(2) : 111201
نگارش2 : 111202 کتاب کارانگلیسی(2) : 111231

پایه دوازدهم

انگلیسی(3) : 112230 تاریخ(3)-ایران و جهان معاصر : 112219
تحلیل فرهنگی : 112223 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)-ویژه اقلیت های دینی : 112228
جامعه شناسی(3) : 112222 جغرافیا(3)کاربردی : 112218
دین و زندگی(3) : 112205 ریاضی و آمار(3) : 112212
سلامت و بهداشت : 112268 عربی، زبان قرآن(3) : 112207
علوم و فنون ادبی(3) : 112203 فارسی(3) : 112201
فلسفه(2) : 112226 مدیریت خانواده و سبک زندگی(دختران) : 112240
مدیریت خانواده و سبک زندگی(پسران)-اجرای آزمایشی : 112241 نگارش(3) : 1122020
کتاب کار انگلیسی3 : 112231