جوشکاری و لحیم کاری سخت با شعله گاز

کد کتاب: 
310192
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه571.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.78 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.67 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.36 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.5 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.79 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.11 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.7 مگابایت
فایل کامل کتاب: