جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی SMAW(E1)

کد کتاب: 
310189
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.46 مگابایت
PDF icon بخش اول1.38 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم596.34 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم413.92 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.67 مگابایت
PDF icon بخش ششم985.03 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم2.92 مگابایت
فایل کامل کتاب: