کتاب معلم درس کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت ششم

کد کتاب: 
74/12
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه244.3 کیلوبایت
PDF icon بخش اول448.61 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم80.65 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم230.14 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم88.87 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم296.75 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم229.79 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم146.46 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم49.72 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم482.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم887.47 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم99.16 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم194.13 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم70.1 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم266.33 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم99.67 کیلوبایت
PDF icon بخش شانزدهم344.57 کیلوبایت