کار وفناوری(هشتم)

کد کتاب: 
817
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه730.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.55 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.84 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.52 مگابایت
PDF icon بخش چهارم5.58 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.19 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.85 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار وفناوری(هشتم)15 مگابایت