تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب: 
110225
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه813.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.83 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.42 مگابایت
PDF icon بخش هفتم668.82 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای6.57 مگابایت