کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 96-97

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره دوم متوسطه حرفه ای 96-97

پایه دهم

آموزش خیاطی عمومی(1) : 181/27 آموزش خیاطی عمومی(2) : 181/28
آموزش رایانه : 181/19 آموزش هنر : 181
ادبیات فارسی : 181/4 بهداشت و ایمنی : 182/23و 183/16
توربافی : 181/15 حجم سازی(قالب های گچی) : 181/18
دین و زندگی : 181/1 ریاضی : 181/5
سرمه دوزی : 181/16 علوم تجربی و بهداشت : 181/3
مطالعات اجتماعی : 181/2 هنر هویه کاری روی پارچه : 181/22
پارچه دوخته های تزیینی : 181/12 پته دوزی : 181/21
کار با چرم : 181/14 گبه بافی : 181/9
گل چینی : 181/13

پایه یازدهم

آموزش خیاطی عمومی(1) : 181/27 آموزش خیاطی عمومی(2) : 181/28
آموزش رایانه : 182/19 آموزش معرق کاری روی چوب : 152/19
آموزش هنر : 182/1 ادبیات فارسی : 182/5
بهداشت و ایمنی : 182/23و 183/16 توربافی : 182/17
حجم سازی(قالب های گچی) : 182/12 خیاطی(دوخت سرویس حوله) : 182/27
دوخت (ملحفه وپرده) : 182/29 دین و زندگی : 182/2
ریاضی(الف) : 182 سرمه دوزی : 182/13
علوم تجربی و بهداشت : 182/4 قالی بافی : 183/20و 182/11
قانون کار : 182/22و183/14 مطالعات اجتماعی : 182/3
هنرهویه کاری روی پارچه : 182/7 پارچه دوخته های تزیینی : 182/15
پته دوزی : 182/20 کار آفرینی : 182/26و 183/25
کار با چرم : 182/16 کاربرد ریاضی در خیاطی : 182/30
گل چینی : 182/14