کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 96-97

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی-ابتدایی 96-97

پایه اول قسمت اول

ریاضی(جلد اول) : 38/3 علوم تجربی(جلد اول) : 38/6
فارسی : 38/12 کتاب کار فارسی (جلد 1) : 38

پایه اول قسمت دوم

ریاضی (جلد دوم) : 38/4 علوم تجربی(جلد دوم) : 38/7
کتاب کار فارسی (جلد دوم) : 38/1

پایه دوم

آموزش قرآن : 39/6 تعلیمات دینی : 39/5
ریاضی : 39/3 علوم تجربی : 39/4
فارسی(فعالیت نوشتاری) : 39/2(الف) فارسی(فعالیت های خوانداری) : 39/2(ب)

پایه اول قسمت سوم

ریاضی (جلد سوم) : 38/5 علوم تجربی(جلد سوم) : 38/8
فارسی( جلد سوم نوشتاری) : 38/2

پایه سوم

آموزش قرآن : 40/2 تعلیمات دینی : 40/1
ریاضی : 39/9 علوم تجربی : 40
فارسی(فعالیت های خوانداری) : 39/8(ب) فارسی(فعالیت های نوشتاری) : 39/8(الف)
مطالعلت اجتماعی : 40/3

پایه چهارم

تعلیمات دینی : 40/8 ریاضی : 40/6
علوم تجربی : 40/7 فارسی(فعالیت های خوانداری) : 40/5
فارسی(فعالیت های نوشتاری) : 40/28 مطالعات اجتماعی : 40/10

پایه پنجم

آموزش قرآن : 40/16 تعلیمات دینی : 40/15
ریاضی : 40/13 علوم تجربی : 40/14
فارسی : 40/12 مطالعات اجتماعی : 40/17

پایه ششم

آموزش قرآن : 40/84 تعلیمات دینی و اخلاق : 40/83
ریاضی : 40/81 علوم تجربی : 40/82
فارسی : 40/80 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی : 40/85