آمارو مدل سازی

کد کتاب: 
234/3و258/5
سال تحصیلی: 
89-90
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه249.04 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم921.47 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم918.91 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم881.31 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم694.62 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم945.18 کیلوبایت