مهارت عمومی برنامه نویسی

کد کتاب: 
311218
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه501.95 کیلوبایت
PDF icon بخش اول719.77 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم807.26 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم654.35 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم748.61 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم788.38 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم868.52 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم735.52 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم729.37 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم844.35 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم666.8 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم676.51 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم763.23 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مهارت عمومی برنامه نویسی3.73 مگابایت