جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (SMAW) - E2

کد کتاب: 
310190
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه699.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.12 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.68 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت
PDF icon بخش چهارم499.58 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.5 مگابایت
فایل کامل کتاب: