نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کد کتاب: 
212288
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.39 مگابایت
PDF icon بخش اول1.99 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.15 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.04 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: