سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی

کد کتاب: 
211521
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه727.65 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.56 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.75 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.65 مگابایت
فایل کامل کتاب: