تولید سرامیک به روش پرس پودر

کد کتاب: 
211509
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.81 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.32 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.13 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.72 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.24 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید سرامیک به روش پرس پودر5.07 مگابایت