کار و فناوری (هفتم)

کد کتاب: 
717
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه759.35 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم846.52 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.22 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.55 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.4 مگابایت
PDF icon بخش هفتم3.42 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری (هفتم)11.82 مگابایت