کار وفناوری(نهم)

کد کتاب: 
917
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه674.18 کیلوبایت
PDF icon بخش اول903.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.36 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.01 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.65 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.57 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.25 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.34 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.19 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.24 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم1.12 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار وفناوری(نهم)8.79 مگابایت