عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه

کد کتاب: 
211240
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.97 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.41 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.61 مگابایت
فایل کامل کتاب: