طراحی و مدلسازی لباس زنانه

کد کتاب: 
211586
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.12 مگابایت
PDF icon بخش اول6.47 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.85 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon طراحی و مدلسازی لباس زنانه14.07 مگابایت