تولید سرامیک به روش پرس پودر

کد کتاب: 
211509
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.45 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.02 مگابایت
PDF icon بخش سوم824.48 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.43 مگابایت
PDF icon بخش پنجم982.88 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید سرامیک به روش پرس پودر4.95 مگابایت