کار و فناوری

کد کتاب: 
136
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه590.88 کیلوبایت
PDF icon بخش اول765.61 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.01 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.13 مگابایت
PDF icon بخش چهارم878.88 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.15 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.31 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.11 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.19 مگابایت
PDF icon بخش نهم934.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم1.09 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم847.54 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری6.87 مگابایت