کار و فناوری

کد کتاب: 
102
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه617.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول961.93 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم696.79 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم825.81 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.63 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1016.95 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.56 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.22 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری 5.9 مگابایت