عناوین رشته‌های درسی فنی و حرفه ای سال تحصیلی 98-97

عناوین کتاب های درسی دروس مشترک سال تحصیلی 98-97

پایه دهم

الزامات محیط کار : 210136 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ( 1)- ویژۀ اقلیت های دینی : 110228
جغرافیای ایران : 110218 دین و زندگی (1) : 110204
ریاضی(1) : 210141 زبان خارجی(1) : 110230
شیمی : 210151-211151-212151 عربی،زبان قرآن(1) : 110206
فارسی ونگارش (1) : 210116 فیزیک : 210146-211146
کتاب کار زبان خارجی1 : 110231

پایه یازدهم

انسان و محیط زیست : 111268 تاریخ معاصر ایران : 111220
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 دین و زندگی(2) : 111204
ریاضی 2 : 211141 شیمی : 210151-211151-212151
فارسی ونگارش 2 : 211116 فیزیک : 210146-211146
مدیریت تولید : 211137 کاربرد فناوری های نوین : 211136
کارگاه نوآوری و کارآفرینی : 211138

پایه دوازدهم

آمادگی دفاعی : 110215 - 212175 اخلاق حرفه ای : 212110
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی : 112228 دین و زندگی(3) : 112204
سلامت و بهداشت : 112268 عربی،زبان قرآن3 : 212111
فارسی و نگارش(3) : 212116 مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) : 112241
مدیریت خانواده و سبک زندگی(برای اظهار نظر صاحب نظران و معلمان) : 212122 مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی : 112240
مدیریت خانواده وسبک زندگی (برای اظهار نظر صاحب نظران و معلمان)-مشترک دختران و پسران : 212121 منبع آموزشی اخلاق حرفه ای(یکی از اجزای بسته آموزشی) : 212784
هویت اجتماعی : 112220