همراه هنرجو - ماشین های کشاورزی

کد کتاب: 
210385
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه904.65 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.16 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.25 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.65 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.76 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.25 مگابایت
PDF icon بخش ششم562.75 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon همراه هنرجو - ماشین های کشاورزی10.59 مگابایت