دانش فنی پایه - متالورژی

کد کتاب: 
210532
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه616.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول936.5 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.32 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.42 مگابایت
PDF icon بخش پنجم870.52 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم775.7 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه - متالورژی3.78 مگابایت