آموزش خیاطی عمومی (2)

کد کتاب: 
510392
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول7.67 مگابایت
PDF icon بخش دوم6.47 مگابایت
PDF icon بخش سوم6.98 مگابایت
PDF icon بخش چهارم6.78 مگابایت
PDF icon بخش پنجم7.24 مگابایت
PDF icon بخش ششم7.09 مگابایت
PDF icon بخش هفتم5.48 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon آموزش خیاطی عمومی (2)47.68 مگابایت