آموزش خیاطی عمومی (1)

کد کتاب: 
510391
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول6.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم6.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم8.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم7.09 مگابایت
PDF icon بخش پنجم6.68 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon آموزش خیاطی عمومی (1)34.63 مگابایت