توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

کد کتاب: 
211287
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه867.58 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.78 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.86 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.35 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.49 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توسعه برنامه سازی و پایگاه داده5.71 مگابایت