دانش فنی پایه - شبکه و نرم افزار رایانه

کد کتاب: 
210287
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه852.46 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.75 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم848.83 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم976.38 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.52 مگابایت
فایل کامل کتاب: