تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر

کد کتاب: 
112219
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه778.76 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.62 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.88 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.86 مگابایت
PDF icon بخش پنجم946.69 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.47 مگابایت
PDF icon بخش هفتم678.67 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم1.27 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.12 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.12 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم1.05 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم1.4 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر9.88 مگابایت