دانش فنی تخصصی - تاسیسات مکانیکی

کد کتاب: 
212441
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه653.2 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1004.87 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.68 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.55 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.19 مگابایت
فایل کامل کتاب: