دانش فنی تخصصی - صنایع فلزی

کد کتاب: 
212407
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.4 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.63 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.08 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.13 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.8 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی تخصصی - صنایع فلزی9.61 مگابایت