دانش فنی تخصصی - ساختمان

کد کتاب: 
212395
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه677.82 کیلوبایت
PDF icon بخش اول6.71 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم5.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.44 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.68 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی تخصصی - ساختمان17.33 مگابایت