دانش فنی تخصصی - شبکه و نرم افزار رایانه

کد کتاب: 
212287
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه773.24 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.08 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.23 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.13 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.52 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.57 مگابایت
فایل کامل کتاب: