تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی

کد کتاب: 
212226
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول3.85 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.71 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.53 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.87 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی12.11 مگابایت