تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی

کد کتاب: 
212225
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.81 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.04 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.13 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.92 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.76 مگابایت
فایل کامل کتاب: