دانش فنی تخصصی - مکانیک موتورهای دریایی

کد کتاب: 
212224
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.97 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.91 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.38 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.74 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.89 مگابایت
فایل کامل کتاب: