تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

کد کتاب: 
210290
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.65 مگابایت
PDF icon بخش اول1.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.37 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.46 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.82 مگابایت
PDF icon بخش پنجم979.69 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.63 مگابایت
فایل کامل کتاب: