همراه هنرجو - شبکه و نرم افزار رایانه

کد کتاب: 
210289
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه787.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.8 مگابایت
PDF icon بخش دوم673.05 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.8 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.15 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.17 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: