کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب: 
110224
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه907.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.9 مگابایت
PDF icon بخش دوم1010.59 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.44 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.07 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید5.99 مگابایت