کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)- پایه اول قسمت اول