راهنمای هنرآموز طراحی لباس به روش حجمی

کد کتاب: 
212940
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه608.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول690.44 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم825.89 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم608.59 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم580.61 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم899.97 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.13 مگابایت
فایل کامل کتاب: