راهنمای هنرآموز عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی

کد کتاب: 
212916
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه593.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول731.44 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم935.3 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم838.74 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم894.21 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم972.85 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: